Behandeling alleen op afspraak. U wordt verzocht om op tijd (liever 5 minuten te vroeg dan te laat) aanwezig te zijn. Zo kunnen wij op de afgesproken tijd starten. In het pand is een ontvangstruimte aanwezig waar u plaats kan nemen. 

Kom alleen naar uw afspraak, bij klachten zoals hoesten, verkoudheid, verhoging/koorts graag uw afspraak te annuleren of te verplaatsen. Het dragen van een mondkapje is voor zowel de specialist en als klant, verplicht. Uiteraard geldt dit ook als je moet wachten in de gezamenlijke wachtruimte. Tijdens de gezichtsbehandelingen mag het mondkapje af. Na de behandeling zet je het mondkapje weer op. 

Afspraak binnen 24 uur te annuleren per e-mail anders helaas genoodzaakt om 50% van de kosten in rekening te brengen middels een betaalverzoek ter compensatie van de verloren tijd.  Bij een  " No Show " (niet aanwezig zijn op uw afspraak zonder mededeling) wordt 100% van uw behandeling in rekening gebracht middels een betaalverzoek.

 

Bij meerdere malen te laat komen of  " No Show's  " staat mij vrij een nieuwe afspraak te weigeren.

Afspraken online inplannen via de site.

Let op, bij het online boeken kan de afspraakbevestiging en herinnering in de spam of ongewenste mail terecht komen. Controleer of uw e-mailadres juist is bij het online boeken van uw afspraak en dat u geen dubbele afspraken boekt. 

Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig na de aankoopdatum en niet inwisselbaar voor geld. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Deze tarieven zijn geldig t/m 31 december 2022.

 

Bij het bevestigen van de afspraak gaat u automatisch akkoord met al het bovenstaande.

 1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,

behandeling en transactie tussen de Salon Mooi By Laura en

een cliënt waarop Salon Mooi By Laura deze voorwaarden

van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen Salon

 

Salon Mooi By Laura zal de behandelingen naar beste inzicht

en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op

dat moment bekende stand der wetenschap. Salon Mooi By Laura

zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de

cliënt inlichten over financiële consequenties van de

wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur 

voorafgaande aan de afspraak aan Salon Mooi By Laura

melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet

tijdig nakomt, mag Salon Mooi By Laura het gehele honorarium

voor de afgesproken behandeling aan de

cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten

later dan de afgesproken tijd in de salon komt,

mag Salon Mooi By Laura de verloren tijd inkorten op de

behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium

berekenen.

Salon Mooi By Laura moet verhindering voor een afspraak

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur

voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen

te houden, indien zij gehinderd worden door

overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en

jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen

in de salon.

 

 1. Betaling

 

Salon Mooi By Laura vermeldt alle prijzen van behandelingen

en producten zichtbaar in de salon. De gemelde

prijzen zijn inclusief btw. Salon Mooi By Laura vermeldt

prijswijzigingen 30 dagen voor de

ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen

in advertenties zijn geldig in de aangegeven

looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling

de betaling van de behandeling en eventuele producten

contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg is het mogelijk om voor de behandeling het verschuldigde bedrag over te boeken op het bankrekeningnummer van

Salon Mooi By Laura.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet Salon Mooi By Laura vóór de eerste behandeling

van alle gegevens, waarvan Salon Mooi By Laura

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan

de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van

de behandelingen.

Salon Mooi By Laura neemt de persoonlijke gegevens van

de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Salon Mooi By Laura behandelt de vertrouwelijke

gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen

in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Salon Mooi By Laura zal gegevens van de cliënt niet verkopen

of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming

vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

 

Salon Mooi By Laura is verplicht tot geheimhouding van

alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld

tijdens de behandeling. Informatie geldt

als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld

of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De

geheimhouding vervalt indien, op grond van een

wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Mooi By Laura verplicht is de vertrouwelijke informatie

aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Salon Mooi By Laura is niet aansprakelijk voor schade, van

welke aard ook, ontstaan doordat Salon Mooi By Laura is

uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste

en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke

aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden

of vrijetijdsbesteding.

Salon Mooi By Laura is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal

of beschadiging van persoonlijke eigendommen

die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

 

 1. Garantie

 

Salon Mooi By Laura geeft de cliënt één werkweek (5 dagen)

garantie op de wimperextensions.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden

door een andere salon.

 • De cliënt de wimperextensions opzettelijk afgehaald heeft.
 • De cliënt andere producten dan de door Salon Mooi By Laura

geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud

van de wimperextensions.

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de

wimperextensions, zoals beschreven op de website,

niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken

niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing

heeft gebruikt.

 • Een cadeaubon is 1 jaar geldig na aankoopdatum en niet inwisselbaar voor geld. Bij het beëindigen van alle werkzaamheden binnen de salon zoals bij een faillissement zijn de niet ingeleverde cadeaubonnen niet inwisselbaar voor geld.

 

 1. Beschadiging & diefstal

 

Salon Mooi By Laura heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding

te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur

of producten beschadigt. Salon Mooi By Laura

meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling

of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch

binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld

worden aan de eigenaar van Salon Mooi By Laura.

Salon Mooi By Laura moet de klager

binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Salon Mooi By Laura

de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,

tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar

zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk

kenbaar maakt. Indien Salon Mooi By Laura en klager

niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de

klager het geschil voorleggen aan de wetgever of

mediator.

 

 1. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen

volgens algemeen aanvaarde normen. Indien

de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk

gedrag blijft vertonen, heeft Salon Mooi By Laura

het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren

onder opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Salon Mooi By Laura en de

cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden

zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer

van Koophandel te Apeldoorn. Ingeval van uitleg van de

inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,

is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde

versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.