Behandeling alleen op afspraak. U wordt verzocht om op tijd (liever 5 minuten te vroeg dan te laat) aanwezig te zijn. Zo kunnen wij op de afgesproken tijd starten. In het pand is een ontvangstruimte aanwezig waar u plaats kan nemen. Ik kom u vanzelf ophalen.

Kom alleen naar uw afspraak ivm beperkte zitplaatsen in de ontvangstruimte.


Wanneer u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren per mail af te zeggen en niet via Whatsapp. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht middels een betaalverzoek.

Bij een "No Show" breng ik 100% van de gereserveerde tijd in rekening en is het niet meer mogelijk om een nieuwe afspraak te maken.

 

Afspraken dienen online geboekt te worden via de site. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een bezoekje te brengen in de salon. Dit geldt ook voor het ophalen van cadeaubonnen/producten. Dit is om de rust en privacy te respecteren van mijn klant.

 

Bij het online boeken kan de afspraakbevestiging en herinnering in de spam of ongewenste mail terecht komen. Geen bevestiging is geen afspraak. Controleer of uw e-mailadres juist is bij het online boeken van uw afspraak en dat u geen dubbele afspraken boekt. 

Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig na de aankoopdatum en niet inwisselbaar voor geld. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De tarieven van alle behandelingen zijn geldig t/m 31 december 2024. M.u.v. prijsverhogingen. 

Bij het bevestigen van de afspraak gaat u automatisch akkoord met al het bovenstaande.

 1. Algemeen

 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,

behandeling en transactie tussen de Salon Mooi By Laura en

een cliënt waarop Salon Mooi By Laura deze voorwaarden

van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen Salon

 

Salon Mooi By Laura zal de behandelingen naar beste inzicht

en vermogen en overeenkomstig de eisen van

goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op

dat moment bekende stand der wetenschap. Salon Mooi By Laura

zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de

cliënt inlichten over financiële consequenties van de

wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur 

voorafgaande aan de afspraak aan Salon Mooi By Laura

melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet

tijdig nakomt, mag Salon Mooi By Laura het gehele honorarium

voor de afgesproken behandeling aan de

cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten

later dan de afgesproken tijd in de salon komt,

mag Salon Mooi By Laura de verloren tijd inkorten op de

behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium

berekenen.

Salon Mooi By Laura moet verhindering voor een afspraak

zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur

voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen

te houden, indien zij gehinderd worden door

overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en

jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen

in de salon.

 

 1. Betaling

 

Salon Mooi By Laura vermeldt alle prijzen van behandelingen

en producten zichtbaar in de salon. De gemelde

prijzen zijn inclusief btw. Salon Mooi By Laura vermeldt

prijswijzigingen 30 dagen voor de

ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen

in advertenties zijn geldig in de aangegeven

looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling

de betaling van de behandeling en eventuele producten

contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg is het mogelijk om voor de behandeling het verschuldigde bedrag over te boeken op het bankrekeningnummer van

Salon Mooi By Laura.

 

 1. Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet Salon Mooi By Laura vóór de eerste behandeling

van alle gegevens, waarvan Salon Mooi By Laura

aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan

de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van

de behandelingen.

Salon Mooi By Laura neemt de persoonlijke gegevens van

de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.

Salon Mooi By Laura behandelt de vertrouwelijke

gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen

in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Salon Mooi By Laura zal gegevens van de cliënt niet verkopen

of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming

vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

 

Salon Mooi By Laura is verplicht tot geheimhouding van

alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld

tijdens de behandeling. Informatie geldt

als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld

of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De

geheimhouding vervalt indien, op grond van een

wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Mooi By Laura verplicht is de vertrouwelijke informatie

aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Salon Mooi By Laura is niet aansprakelijk voor schade, van

welke aard ook, ontstaan doordat Salon Mooi By Laura is

uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste

en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke

aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden

of vrijetijdsbesteding.

Salon Mooi By Laura is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal

of beschadiging van persoonlijke eigendommen

die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 

 

 1. Garantie

 

Salon Mooi By Laura geeft de cliënt één werkweek (5 dagen)

garantie op de wimperextensions.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden

door een andere salon.

 • De cliënt de wimperextensions opzettelijk afgehaald heeft.
 • De cliënt andere producten dan de door Salon Mooi By Laura

geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud

van de wimperextensions.

 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de

wimperextensions, zoals beschreven op de website,

niet heeft opgevolgd.

 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken

niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing

heeft gebruikt. Het is niet mogelijk om in de salon testwimpers te laten zetten om vooraf te testen op een allergische reactie. 

 

 1. Beschadiging & diefstal

 

Salon Mooi By Laura heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding

te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur

of producten beschadigt. Salon Mooi By Laura

meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

 

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen en onze behandelingen met de grootste zorg goed uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ondanks onze aandacht en inzet, hierover niet tevreden bent. U kunt dit ons laten weten door een klacht in te dienen. U klacht wordt door ons altijd serieus in behandeling genomen en u kunt er op rekenen dat wij er alles aan zullen doen om samen met u tot een oplossing te komen. Daarnaast helpt een klacht om onze dienstverlening te verbeteren.

 

Klachtenprocedure

 1. Bespreek uw klacht altijd eerst met ons.
  Heeft u een klacht dan willen wij dit zo snel mogelijk van u vernemen. Misschien is er sprake van een misverstand wat eenvoudig opgelost kan worden. U kunt u klacht melden of aankaarten bij de eigenaresse van Salon Mooi by Laura, Laura Drost.
 2. Telefonisch of per e-mail.
  Wij vragen u om uw klacht zo precies mogelijk te omschrijven en daarnaast aan te geven om welke behandeling, behandelaar, dag en tijdstip het gaat. U kunt uw klacht telefonisch 0636115071 of per e-mail info@salonmooibylaura.nl aan ons melden. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op en zullen wij ons uiterste best doen om u klacht naar alle tevredenheid op te lossen.

Wij streven ernaar om uw klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken na dagtekening in behandeling te nemen en met u proberen op te lossen.

 

Klacht via de klachtencommissie.

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het ANBOS. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat wij samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt de klachtenfunctionaris gemakkelijk door te mailen naar klachtenfunctionaris@anbos.nl.

Deze klachtenfunctionaris zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen.

 

Klacht via de geschillencommissie.

Kan u met de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing komen, dan kunt besluiten de klacht voor te leggen aan de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. De ANBOS is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie voor Uiterlijke Verzorging. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak, waartegen u niet in beroep kunt gaan. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie over de werkwijze kijkt u op https://www.degeschillencommissie.nl

 

 1. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen

volgens algemeen aanvaarde normen. Indien

de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk

gedrag blijft vertonen, heeft Salon Mooi By Laura

het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren

onder opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen Salon Mooi By Laura en de

cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden

zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer

van Koophandel te Apeldoorn. Ingeval van uitleg van de

inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,

is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde

versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.